Turistična taksa

 

TURISTIČNA TAKSA V OBČINI ZREČE

SPLOŠNE DOLOČBE

Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki v Občini Zreče, to je izven svojega stalnega prebivališča, uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu. Plačilo turistične takse nastane hkrati s koriščenjem storitve prenočevanja. Plačati so jo dolžni tudi v primeru, ko so deležni brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če zakon ne določa drugače (turistična taksa).

S 1. januarjem 2015 je začel veljati SKLEP o uskladitvi vrednosti točke turistične takse, ki je bil sprejet na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12).  Sklep je bil objavljen  v Uradnem listu 11. aprila 2014. Vrednost točke turistične takse se je uskladila z gibanjem cen življenjskih potrebščin in sicer prvič po desetih letih od njene določitve v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma iz leta 2004. Ta od 1. januarja znaša 0,115 € (namesto nekdanjih 22 tolarjev).


Končno vrednost turistične takse določi vsaka občina posebej v razponu od 3 do 11 točk v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma. Višina turistične takse v občini Zreče je po Odloku o turistični taksi 11 točk. To torej pomeni, da je znesek turistične takse sedaj višji in znaša 1,26 € za odrasle osebe in 0,63 € za otroke od 7. do 18. leta.

Plačila turistične takse so oproščeni:
1. otroci do 7. leta starosti,
2. člani invalidskih organizacij in druge invalidne osebe, ki svojo invalidnost lahko utemeljijo z ustreznim dokumentom (člansko izkaznico),
3. osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih ali bolnicah,
4. učenci, dijaki in študenti, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
5. dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih domovih,
6. osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem gostinskem obratu več kot 30 dni,
7. otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
8. tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila takse,
9. člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.

Turistično takso v višini 50 % plačajo:

  • osebe od 7. do 18. leta starosti,
  • gostje v kampih,
  • turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.

Turistične takse so oproščeni tudi spremljevalci oseb, ki prihajajo na zdravljenje in rehabilitacijo v naravnih zdraviliščih na podlagi zdravniške napotnice, kjer je opredeljena oseba, ki je napotena na zdravljenje in oseba, ki spremlja bolnika.

NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE IN OBVEZNOSTI

Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice, sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalci in kmetice, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo :
1. pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja,
2. voditi evidenco o plačani turistični taksi v knjigi oziroma drugi ustrezni evidenci turistov, iz katere mora biti razvidno število prenočitev posameznega turista in znesek plačane takse.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.

Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci, ki je določena v prvem odstavku tega člena, vpisan razlog iz prvega in drugega odstavka 3. člena tega odloka.

Zavezanci za plačilo takse nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun Občine Zreče. Za poročilo je potrebno izpolniti Obrazec za mesečno poročilo o nočitvah in plačani turistični taksi za občino Zreče (xls)

 

OBVEZNOSTI O POROČANJU IN ŠTEVILU NOČITEV:

  • Vsak sobodajalec je dolžan voditi knjigo gostov – ta se lahko vodi v fizični obliki ali preko sistema e-Gost
  • Vse goste mora sobodajalec v roku 12 ur prijaviti (poslati osebne podatke) na pristojno policijsko postajo – enak rok , 12 ur, velja tudi za odjavo  - v primeru vodenja fizične Knjige gostov, mora sobodajalec na policijsko postajo dostaviti tudi odrezke iz Knjige gostov – v primeru e-Gosta se ti podatki prenesejo avtomatsko.
  • v sistem e-Gost se lahko prijavite tako, da na Ministrstvo za notranje zadeve pošljete vlogo  na podlagi katere potem dobite dostop do sistema.
Elektronski časopis
Prijava na elektronski časopis
odjava

S prijavo dovoljujem, da me obveščate o vseh novostih, posebnih akcijah in dogodkih na zgoraj navedeni e-mail naslov.

Zemljevid Zemljevid Preverite vse lokacije na zemljevidu
Info
LTO Rogla - Zreče, GIZ
Cesta na Roglo 11j, 3214 Zreče, SLO, Tel: + 386 (0) 3 759 04 70, E-mail: tic.zrece.lto@siol.net
RSS Facebook Twitter YouTube - povežite se z nami
Zreče Oplotnica Vitanje Slovenske Konice1